Professor
Shigeo Takumi, PhD.
MAIL takumi[@]kobe-u.ac.jp

Associate Professor
Kentaro Yoshida, PhD. 
MAIL kentaro.yoshida[@]port.kobe-u.ac.jp

Graduate Students
Moeko Okada

[Personal HP]

https://moko13ts.wixsite.com/website-1


Ayumi Takamatsu

Sayaka Tanaka

Yuki Kawami

Syoya Komura

Hiroki Matsuoka

Undergraduate Students
Takashi Tsukura

Soyoko Noguchi

Haruka Ooyama

In Son

Syo Matsumoto

Sakura Nakano

Ryoma Aoki

Ryo Kawamura

Masahiro Tabuchi

Alumni

Nozomi Kasazumi

Yuka Miki

Asami Michikawa